Aanmelden (en procedure)

De gehanteerde procedure bij Dynamiek Scholengroep.

 • 12 weken voor plaatsing screent de school het formulier deel 1 op onvolledigheid en bijzonderheden en markeert die. De kindgegevens worden op het formulier ouderverklaring ingevuld.
 • De school nodigt ouders, minimaal 10 weken voor de officiële plaatsingsdatum, uit voor een intakegesprek met de leerkracht, kwaliteitsmedewerker of directeur. 
 •  Ouders melden formeel aan middels het ondertekenen van het intakegesprek tijdens dit gesprek. Ouders ontvangen de schoolkalender van het betreffende schooljaar. De schoolgids is via de site van de school altijd in te zien.. De intakeformulieren en  bijlage 1 en bijlage 2  worden samen met ouders ingevuld.  
 • De school verzamelt z.s.m. de nodige informatie. Met toestemming van ouders worden gegevens opgevraagd bij relevante voorzieningen (de vorige school, voorschoolse begeleidingsinstanties,  externe instanties, etc.).
 • De school schat op basis daarvan in of ze voldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 • Bij een positief besluit stelt de school de ouders hiervan op de hoogte middels een schriftelijk “bevestiging van inschrijving”. De brief wordt, 6 weken voor de plaatsing, verstuurd door de administratie. 
 • De leerling wordt ingeschreven.
 • Bij twijfel vult de school een HGPD-formulier in waarna de ondersteuningsbehoefte in kaart wordt gebracht. De volgende vragen moeten dan worden beantwoord.

             -  wat heeft de school (extra) nodig om aan deze hulpvragen te kunnen voldoen?
             -  kan de school dit bieden?
             -  wat is het advies van ketenpartners?  

 • Als de school een positief besluit neemt  bespreekt ze de ondersteuningsbehoefte met de ouders. De administratie stuurt de ouders een schriftelijk “bevestiging van inschrijving”.
 • Als de basisschool twijfelt over de mogelijkheden om zelf tot plaatsing over te gaan, dan vraagt de school het Ondersteuningsloket van Dynamiek Scholengroep om mee te denken in het zoeken naar de juiste schoolkeuze. Deze vraag wordt binnen de termijn van de eerste 6 weken aan het OSL gesteld. De aanmelding bij het OSL geschiedt middels het aanmeldformulier dat ook door de ouders is getekend. Ouders zijn aanwezig bij het OSL-gesprek.

Het Ondersteuningsloket brengt binnen 4 weken, na overleg met alle betrokkenen, een bindend advies uit over toelating tot een reguliere school van Dynamiek al of niet met ondersteuning op zorgniveau 3 of geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af voor een school voor Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs (conform de procedure van het samenwerkingsverband)

Uiteindelijk doet de school de ouders een schriftelijk aanbod voor een school die het kind de nodige extra ondersteuning kan bieden en die bereid is om het kind toe te laten. 

Onder de linde DSC_4003

Niet eens met het besluit

Ouders die het niet eens zijn met het genomen besluit van het bestuur kunnen de onderwijsconsulenten inschakelen. Onderwijsconsulenten kunnen bemiddelen in de fase waarin nog geen geschil aanhangig is bij de Geschillencommissie passend onderwijs of bij de rechter.

Advies en ondersteuning van de Onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders.

Informatie hierover is te vinden op: www.onderwijsconsulenten.nl.
Het contactadres is info@onderwijsconsulenten.nl.  

Voor scholen en instanties geldt dat als zij een aanmelding willen doen bij Bureau Onderwijsconsulenten, ouders hiervan op de hoogte moeten zijn en er akkoord mee gaan.

Ouders die het niet eens zijn met een beslissing van Dynamiek Scholengroep inzake toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen een verzoek indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs, voor de behandeling van het geschil.

De Geschillencommissie passend onderwijs gaat over drie kwesties:

 • de toelating tot de school van het kind met een extra ondersteuningsbehoefte,
 • de verwijdering van een leerling,
 • het ontwikkelingsperspectief.

De Commissie brengt binnen10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag. Het oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkings-verband waar het bestuur van de school automatisch bij is aangesloten. 

 zie: http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar-besluit-toelaatbaarheid

Of er kan een procedure opgestart worden in het kader van de rechten van de mens.

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-college-voor-de-rechten-van-de-mens