De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van alle scholen tezamen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden. 

De GMR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur. De raad vindt het ook belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc. 

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR’en. Verder kunnen leden van de MR de vergaderingen van de GMR bijwonen. Jaarlijks worden er door de GMR twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarin samenwerking, jaarverslag en actuele informatieve thema’s aan de orde komen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen: meldt u van tevoren aan: e-mail: gmr@dynamiek.nu

Enkele voorbeelden van zaken die schooloverstijgend in de GMR worden besproken, zijn:

  • Toelatingsbeleid leerlingen
  • Verwijderingsbeleid leerlingen
  • Vakantieregeling
  • Beleidsvoornemens bestuur Dynamiek
  • Zorgplan
  •  Aanstellingsbeleid directeur

Behalve zaken die de leerlingen betreffen worden hier ook zaken besproken die het personeel betreffen, zoals ouderschapsverlof.

De MR-vergaderingen worden meestal afgestemd op die van de GMR, zodat de MR-leden hun achterban kunnen raadplegen. In de OR-vergadering verslag gedaan van de belangrijkste punten die besproken zijn tijdens de laatste (G)MR-vergaderingen