Medezeggenschapsraad

Ook binnen het onderwijs kennen we de Medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee de kans om invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende een aantal zaken o.a.:

 • schoolorganisatie
 • besteding middelen
 • toelatingsbeleid
 • zorg voor veiligheid en gezondheid
 • vakantieregeling

Onder de Linde heeft zes MR-leden: drie personen namens het team en drie personen namens de ouders. 

Namens het team:

 • Vera Bongaerts
 • Veronic Bouten
 • Danielle Douven

De MR vergadert zes keer per jaar. De directeur is meestal gedeeltelijk aanwezig als adviseur en om nadere informatie te geven omtrent schoolnieuws en informatie vanuit het directeurenoverleg.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Op de kalender staat vermeld wanneer de MR-vergaderingen zijn. U kunt via mail contact opnemen met de MR: mr@onderdelinde.nl

Namens de ouders:

 • Marco Janssen
 • Gerbert Vissers
 • Frouke Bettonville

Er is een aantal onderwerpen waarop de MR instemmingsrecht heeft; bijvoorbeeld de veiligheid op scholen, sponsoring door bedrijven en schooltijden. 

Naast instemmingsrecht heeft de MR op veel punten adviesrecht; bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van het financieel beleid en het meedoen van experimenten door alle scholen, die onder het bestuur vallen. 

Elke geleding heeft zijn eigen bevoegdheden

Personeel en ouders vormen binnen een (G)MR geledingen. Samen staan ze ervoor om de belangen van de geledingen te behartigen. Naast gezamenlijke bevoegdheden heeft elke geleding voor bepaalde onderwerpen eigen bevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden, die voor de specifieke geleding van groot belang zijn.

De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht op de arbeidsomstandigheden in de school zoals de veiligheid op scholen, sponsoring door bedrijven en het plan dat men heeft voor gezondheids- en welzijnsbeleiden de ouders hebben instemming over zaken die ouders betreffen. De insteek is dat we het samen eens zijn over de wijze waarop we de school het beste kunnen ontwikkelen en kunnen laten bestaan.

De rechten van de verschillende geledingen zijn in de wet opgenomen. Het bestuur kan van deze wettelijke bepalingen afwijken, maar pas nadat de MR met tenminste tweederde meerderheid daarmee heeft ingestemd.