Verlof

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties volgens de Leerplichtwet

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Verlof indien :

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan ;
 • (een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).  

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden : 

 • éénmaal per schooljaar worden verleend ;
 • niet langer duren dan tien schooldagen ;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 

 2. Andere gewichtige omstandigheden : tien schooldagen per schooljaar of minder 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Opmerking : 'andere' gewichtige omstandigheden betekent dat het gaat om omstandigheden die niet onder artikel 11 onder a t/m f vallen. [ ziekte, verplichtingen op grond van godsdienst of religie]

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
 • bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school; 
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
 • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. 

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien : de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders / verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. 

Verlof aanvragen voor schoolverzuim

Schoolverzuim moet zoveel mogelijk vermeden worden. In de eerste plaats omwille van het kind, dat een zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet afleggen. Maar ook in het belang van de school. Allerlei activiteiten komen immers in het gedrang, of het nu een toets, een nieuw taal- of rekenprobleem is of zelfs een leuke excursie of boswandeling. Verzuim gedurende schooltijd werkt altijd nadelig.  

Wanneer ouders voor hun kind verlof wensen, dan dient dit door de ouders te worden aangevraagd bij de directie. Indien mogelijk minimaal 2 weken van tevoren. Dit moet middels een ingevuld verlofformulier. Verlof voor een 4-jarige levert geen enkel probleem op, daar de 4-jarige immers nog niet leerplichtig is. U moet het verlof echter wel melden. 

Zodra een kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Dat wil zeggen : een kind moet dan naar school. Op U als ouder rust de verplichting ervoor te zorgen, dat het kind elke dag naar school gaat. Nu kan het zijn , dat een volledige schoolweek voor een 5-jarige kleuter nog wat te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Die houdt in dat U Uw 5-jarig kind ten hoogste 5 uur per week thuis mag houden. U moet dat wel op tijd doorgeven aan de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de directeur zelfs toestaan dat een kind 10 uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. En zodra Uw kind 6 jaar is, houdt deze regeling op. 

Voor het overige is de directie van de school bevoegd verlof te verlenen wegens gewichtige omstandigheden. Zie vorige hoofdstuk. 

Bij een afwijzing van het verlof door de directeur kunt U te allen tijde in beroep gaan bij de ambtenaar leerplichtzaken. Ongeoorloofd verlof moet door de directie ten gemeentehuize bij deze ambtenaar gemeld worden. 

DUS : Het feit, dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan op tijden buiten de schoolvakanties, zal in het algemeen niet als gewichtige omstandigheid mogen worden aangemerkt. Dan moeten zeer zwaarwichtige redenen voorhanden zijn. 

 

Alleen als het beroep van één van de ouders / verzorgers het niet toelaat om tijdens de 'normale' vakantieweken er op uit te gaan, mag de directeur de leerling één maal een periode van maximaal 10 dagen verlof geven buiten de schoolvakanties om. Maar niet in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Een werkgeversverklaring is dan vereist. Een verzoek tot verzuim voor een periode langer dan 10 dagen moet, via de directeur van de school, altijd aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. 

Welke maatregelen neemt de school om schoolverzuim tegen te gaan / maatregelen tegen lesuitval. 

Wij administreren dagelijks alle vormen van schoolverzuim. Met behulp van een computerprogramma maken wij van alle schoolverzuim maandelijkse en jaarlijkse overzichten. Bij gebleken ongeoorloofd verlof wordt dit aan de leerplichtconsulent gemeld. Wanneer Uw kind niet op school aanwezig is en er is geen melding binnengekomen, belt de leerkracht U om te vragen naar de reden van het verzuim.