Missie / visie

Onder de Linde: waar kinderen hun tweede thuis vinden.

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan. 

Het is onze taak en ons streven om onze kinderen optimale kansen te bieden voor een eigen plaats in de maatschappij. Wij leren hen daartoe in een open sfeer, waarin respect bestaat voor zichzelf, de ander en het andere, de nodige kennis en vaardigheden. Zij ontwikkelen zich in een om­geving die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt en hen anderzijds uitdaagt weerbaar te zijn.

Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem waarbij wij niet alleen accepteren dat er verschillen tussen kinderen bestaan, maar ook daadwerkelijk deze verschillen gebruiken als uitgangspunt voor ons werken. De individuele problemen van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen krijgen een hoge prioriteit waar het gaat om de taalontwikkeling en het leren rekenen. We hebben ook extra aandacht voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

Daarnaast heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen onze bijzondere aandacht. Er is aandacht voor de sfeer waarbinnen het leren plaatsvindt en aandacht voor de onderlinge betrek­kingen. 

We hebben een deskundig en goed geschoold team met hierin verschillende specialisaties. Meerdere leerkrachten hebben een master op HBO-niveau afgerond.

DSC02630

Met ons onderwijs beogen wij meer dan alleen maar het beheersen van leerstof. Het onderwijs was voorheen gericht op het aanleren van kennis. In de nabije toekomst zal er een verschuiving plaatsvinden van kennis naar vaardigheden, waarbij een basiskennis natuurlijk noodzakelijk blijft. 

Het onderwijs is sterk in verandering en wij ook.

We werken thematisch in alle groepen van de school en verbinden het thema zoveel mogelijk aan de buitenwereld. Onderzoekend leren is, waar mogelijk, een onderdeel van het thematisch werken. De groepen 4 t/m 8 gebruiken de methodiek Blink Wereld als basis.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid voelen voor hun leerproces. We voeren leergesprekken met alle leerlingen.  Door deze leergesprekken op de juiste manier in te zetten hopen we te bereiken dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en daardoor gemotiveerder zullen leren.   

De kinderen in de groepen 4 t/m 8 verwerken de leerstof ook, maar niet alleen, met Snappet. Snappet is een digitaal en adaptief systeem waarmee ieder kind op een eigen tablet op eigen niveau kan werken aan de doelstelling die speciaal voor dit kind gelden en aan de verwerking van de stof die de leerlingen in de instructie van de leerkracht gehad hebben. Ieder kind maakt 
                                                                                            gebruik van een eigen chromebook, aangeschaft door
                                                                                            school.