De leeractiviteiten van de kinderen


Naar de schoolgids index


Activiteiten in de onderbouw

De activiteiten bij de kleuters ontstaan vanuit thema’s, deze kunnen door de kinderen aangedragen worden en door de leerkracht. De leerkracht zorgt binnen het thema voor zinvolle activiteiten. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Spelactiviteiten: hiermee bedoelen we het spelen in de hoeken zoals bijvoorbeeld het spel in de huis- en themahoek.
  • Constructieve activiteiten zoals bouwen, het werken met constructiemateriaal en knutselen.
  • Gespreksactiviteiten: praten over het spel/thema, dialoog tijdens het spel, overleg;
  • Lees- en schrijfactiviteiten: samen lezen, voorlezen, zelf lezen, spelletjes zoals rijmen, leren lezen als je eraan toe bent, zelf briefjes stempelen of schrijven (o.a. Schrijfdans) en met de computer leren omgaan;
  • Wiskundige activiteiten: meten, schatten, ordenen;
  • Muzikale activiteiten: samen zingen, omgaan met instrumenten en bewegingsactiviteiten;
  • Motorische activiteiten, zowel binnen als buiten, met of zonder materiaal en vrij of geleid;
  • Bewegend leren: kinderen automatiseren terwijl ze bewegen. Dat kan binnen of buiten zijn, maar altijd in een spelvorm.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Kinderen vergaren het gemakkelijkst kennis in een betekenisvolle context en als ze er aan toe zijn. In het algemeen onderschrijven wij dat ook op “Onder de Linde”. We bieden de leerstof zoveel mogelijk betekenisvol aan. Een belangrijk middel hiervoor is het thematisch en onderzoekend werken, waarin taal-, lees en rekenactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn.

Al in groep 1 start voor alle kinderen het lees- en taalonderwijs. In eerste instantie noemen we dit voorbereidend lezen, daarna aanvankelijk en als het lezen eenmaal beheerst is spreken we van voortgezet lezen. We proberen ervoor te zorgen dat het leren zoveel mogelijk in eigen tempo verloopt, waarbij wij als school wel het minimum bewaken. Wij gaan ook na of wat gelezen is, begrepen wordt.

Vanaf groep 3 leren de kinderen via een methode een duidelijk leesbaar handschrift te ontwikkelen. De schrijfmethode sluit aan op de methode van aanvankelijk lezen. In groep 3 leren de kinderen de schrijfletters, in groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. De uiteindelijke doelstelling is dat kinderen een vlot en goed leesbaar handschrift aanleren.

 

Bij de taalles besteden we (volgens de methode Veilig Leren Lezen en Taal Actief) veel aandacht aan spreken en luisteren, taalbeschouwing en aan schrijven (stellen). Ook is er veel aandacht voor het correct spellen. Hiervoor gebruiken we de methode Staal.

De rekenles wordt gegeven volgens de methodiek van Pluspunt en bestaat niet alleen uit kale sommen die de kinderen zo snel en goed mogelijk maken, maar ook leren de kinderen rekenen door praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen. We praten over op welke manier er een oplossing is gevonden en vergelijken dit met elkaar om zo tot een goede oplossingsstrategie te komen. 

In de groepen 4 t/m 8 werken we voor wat betreft  de verwerking en inoefening van taal, rekenen en lezen met de adaptieve en digitale methodiek Snappet. Voor (begrijpend) lezen gebruiken we Blink lezen. 

Wereldoriënterende vakken

De wereldoriënterende vakken bestaat uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie maar ook wetenschap en techniek. Het onderwijs is sterk in beweging en als school richten we ons op de brede vaardigheden. Naast het aanleren van kennis is ook het aanleren van vaardigheden belangrijk. De bibliotheek en het internet spelen een belangrijke rol in het verzamelen en verkrijgen van informatie. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van de directe leefomgeving van de kinderen. 

Wereldoriënterende vakken worden verwerkt in het thematisch werken waarbij zowel kennis als vaardigheden aangeleerd worden. De methode die we gebruiken is Blink wereld.  In het thematisch werken bieden we, daar waar mogelijk, onderzoekend leren aan. In alle groepen proberen we de buitenwereld zoveel mogelijk te verbinden met het onderwijs, zodat kinderen hun omgeving beter leren kennen en op den duur zo ook beter een keuze kunnen maken voor hun toekomst In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode Blink Wereld. 

Op school hebben we techniekmaterialen, waarmee kinderen in groepjes kunnen werken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: constructies (bijv. met K’nex en Lego), hefbomen, katrollen, tandwielen, pneumatiek (werken met luchtdruk) e.d. De lessen worden zoveel mogelijk passend in het thema aangeboden. 

Expressieactiviteiten

Op verschillende manieren kunnen kinderen uitdrukking geven aan hun eigen expressie, zowel geleid als ongeleid. De lessen bewegingsonderwijs zijn vooral gericht op de training van de eigen vaardigheid, lichaamsoefeningen, spel en soms dans en ritmiek. De leerlingen van groep 1 t/m 8 gymmen in de gymzaal, die naast de school ligt. Vanaf mei 2023 zullen de gymlessen plaats hebben in de nieuw te bouwen sporthal in Meterik. Dat betekent dat we twee maal per week met bussen vervoerd gaan worden. Gymlessen worden methodisch aangeboden via BenBizzie.

Deze staat naast de school. In de handvaardigheidlessen (handenarbeid, schilderen en tekenen) kunnen de kinderen hun eigen vaardigheden op diverse creatieve manieren en met verschillende technieken tot uitdrukking brengen. Deze lessen zijn gekoppeld aan het thema waarin de kinderen werken. 

Doelab

Door de inzet van Droompot gelden kunnen we vanaf 2022 een Doelab realiseren. Dit is een plek waar kinderen die graag met hun handen werken, met hun handen kunnen werken. De inrichting is gericht op een zo breed mogelijke uitdaging voor wat betreft materialen: stof, hout, ijzer, plastic maar ook op het aspect groen.

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

Kindcentrum “Onder de Linde” beschikt over tien lokalen en een grote gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast maken we gebruik van de speelzaal in het Jeugdhuis. Deze zaal wordt gebruikt voor spel en beweging van kleuters, maar ook ter vervanging van het buitenspel als de weersomstandigheden hierom vragen. Een gedeelte van de school is ingericht voor kinderopvang en een peutervoorziening. We maken onderscheid in 0-2 jarigen, 2-4 jarigen en het basisschoolkind.

Drie lokalen zijn alleen voor deze opvang in gebruik. Eén lokaal wordt gezamenlijk gebruikt door opvang en onderwijs. De school heeft zeven lokalen in gebruik.

De gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt voor festiviteiten, waarbij de hele school betrokken is: we ontvangen er Sinterklaas, we vieren er Kerstmis. Verder vinden er vergaderingen, vieringen, ouder- en informatieavonden plaats etc., en is ook de plek waar kinderen zelfstandig werken. 

Onder de linde DSC_4085

In de gemeenschappelijke ruimte is ook onze schoolbieb en leeshoek aanwezig. Kinderen kunnen hier voor spreekbeurten, werkstukken en opdrachten voor wereldoriëntatie informatie vinden. Naast deze ruimtes hebben we nog verschillende spreekkamers die gebruikt worden door directie, onderwijsondersteuners en leerkrachten met taken buiten de groep. Externen die in school komen om kinderen extra te ondersteunen maken ook gebruik van deze ruimtes. Voor de opslag van diverse materialen heeft de school meerdere grote opbergruimtes.

Erg trots zijn we op onze speelplaats. Deze is ingericht als uitdagende speel/leeromgeving waarin kinderen kennis maken met allerlei vormen van bewegen en materiaal om te gebruiken in hun spel. Er is o.a. een arena aangelegd waar we ook met grotere groepen kunnen samenkomen, een wadi gemaakt met stromend water, allerlei “hoeken” ingericht waar kinderen op onderzoek kunnen naar de dieren en plantjes die bij ons in de natuur voorkomen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids