Informatie over het onderwijs en de school


Naar de schoolgids index


In het begin van het schooljaar is een inloopuurtje en een informatieavond. Tijdens deze avond krijgen de ouders specifieke informatie over de groep van hun kind en ook algemene informatie over de ontwikkeling van de school.  Daarnaast zijn kennismakingsgesprekken direct aan het begin van het schooljaar.

We streven ernaar om de schoolinformatie (schoolgids) via de website en het schoolinformatiesyteem Isy te verspreiden. Daarnaast ontvangt u aan het begin van het schooljaar de schoolkalender en een informatieboekje, betrekking hebbend op het nieuwe schooljaar. 

Schoolgids, infogids, schoolkalender en schoolinformatiesysteem Isy staan ook op onze website. 

Informatievoorziening gescheiden ouders

Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden kan het voor ons (de school) moeilijk zijn om te bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen.

De wet biedt ons hierin echter een duidelijke richtlijn. We zijn als school namelijk verplicht beide ouders te informeren; dus ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken. Als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids