Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


Ook binnen het onderwijs kennen we de Medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee de kans om invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende een aantal zaken o.a.:

  • schoolorganisatie
  • besteding middelen
  • toelatingsbeleid
  • zorg voor veiligheid en gezondheid enz.
  • vakantieregeling

“Onder de Linde” heeft zes MR-leden: drie personen namens het team en drie personen namens de ouders. Deze raad vergadert zes keer per jaar. De directeur is meestal gedeeltelijk aanwezig als adviseur en om nadere informatie te geven omtrent schoolnieuws en informatie vanuit het directeurenoverleg. De MR-vergaderingen zijn openbaar. Op de kalender staat vermeld wanneer de MR-vergaderingen zijn. U kunt via mail contact opnemen met de MR: mr@onderdelinde.nl 

Er is een aantal onderwerpen waarop de MR instemmingsrecht heeft; bijvoorbeeld de veiligheid op scholen, sponsoring door bedrijven en het plan dat men heeft voor gezondheids- en welzijnsbeleid. Naast instemmingsrecht heeft de MR op veel punten adviesrecht; bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van het financieel beleid en het meedoen van experimenten door alle scholen, die onder het bestuur vallen.

Elke geleding heeft zijn eigen bevoegdheden

Personeel en ouders vormen binnen een (G)MR geledingen. Samen staan ze er voor om de belangen van de geledingen te behartigen. Naast gezamenlijke bevoegdheden heeft elke geleding voor bepaalde onderwerpen eigen bevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden, die voor de specifieke geleding van groot belang zijn.

De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht op de arbeidsomstandigheden in de school en de ouders hebben instemming over het vakantierooster. De verhouding van het aantal personeelsleden en ouders blijft hetzelfde; namelijk 50% is ouder en 50% is personeelslid

De rechten van de verschillende geledingen zijn in de wet opgenomen. Het bestuur kan van deze wettelijke bepalingen afwijken, maar pas nadat de MR met tenminste tweederde meerderheid daarmee heeft ingestemd.

Er is een aantal onderwerpen waarop de MR instemmingsrecht heeft; bijvoorbeeld de veiligheid op scholen, sponsoring door bedrijven en het plan dat men heeft voor gezondheids- en welzijnsbeleid. Naast instemmingsrecht heeft de MR op veel punten adviesrecht; bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van het financieel beleid en het meedoen van experimenten door alle scholen, die onder het bestuur vallen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids