Ouderraad


Naar de schoolgids index


Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van onze school.

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Onze ouderraad bestaat uit maximaal 13 leden, die worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ouders kunnen gekozen worden, zolang ze een kind hebben op onze school.

De doelstellingen van de ouderraad zijn

  • Bevorderen dat in onze school het onderwijs en andere activiteiten in een voor iedereen plezierige sfeer kunnen verlopen.
  • Een adviesorgaan zijn voor school en gezamenlijk met MR en school bepaalde zaken bespreken die in belang zijn voor ouders/ leerlingen.
  • Bevorderen dat ouders medewerking kunnen verlenen aan allerlei activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. Dit noemen we ouderparticipatie. 

Activiteiten van de ouderraad

  • Het houden van vergaderingen die voor alle ouders toegankelijk zijn. Dit gebeurt 6x per jaar. De vergaderingen vinden plaats op school, in aanwezigheid van de directeur.
  • Data van de vergaderingen worden vermeld op de kalender.
  • Regelmatig overleg met de MR.
  • Het deelnemen aan werkgroepjes die of zelfstandig of samen met teamleden functioneren.
  • In overleg met het schoolteam wordt jaarlijks het ‘ouderhulpboekje’ samengesteld. Hierin staat een korte uitleg van alle activiteiten waaraan ouders hun medewerking kunnen verlenen.

Ouderbijdrage

Allerlei activiteiten die georganiseerd worden, zoals Sinterklaasviering, schoolcarnaval en andere vieringen, spellendag, schoolreisje e.d. zouden niet kunnen plaatsvinden zonder een vrijwillige financiële bijdragen van de ouders. De overheid geeft hiervoor namelijk geen subsidies aan scholen. De ouderraad stelt ieder jaar op de jaarvergadering de hoogte van de bijdrage vast, die per kind per schooljaar gevraagd zal worden. Op dit ogenblik is deze bijdrage € 17,50. In januari krijgt u van onze penningmeester het verzoek om deze bijdrage te voldoen. Met deze bijdrage kunt u als ouders toch veel activiteiten mogelijk maken. Aan het financiële overzicht dat u op de jaarvergadering krijgt, kunt u zien waaraan uw geld in het afgelopen jaar is besteed.

Wat verwacht de ouderraad van u?

Ouders kunnen de goede sfeer bevorderen door actief mee te doen met de activiteiten die op ‘Onder de Linde’ voor en door onze kinderen worden georganiseerd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids