De samenstelling van het personeel


Naar de schoolgids index


De leerkrachten op onze school zijn deskundig. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, volgen individuele scholing of teamscholing en werken met persoonlijke actieplannen om hun vaardigheid te verbeteren. Verder zien wij dat in het moderne basisonderwijs steeds meer specialismen gevraagd worden. Dit specialisme zorgt ervoor, dat leerkrachten verantwoordelijk zijn voor taken die ze naast hun lesgevende taak uitvoeren. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd op een bepaald onderwijskundig gebied. De specialisaties van de leerkrachten zijn: ict, taallezen, rekenen en jonge kind. Daarnaast hebben we een specialist begaafdheid, die ook de aandachtsfunctionaris is. Daniëlle Douven heeft deze taak.  

De directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school. Zij draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het sociale, pedagogische en didactisch klimaat in de school en stuurt onderwijsontwikkelingen en ontwikkelingen van het team aan. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle materiële zaken (gebouw en financiën), de verzorging van de post, de administratie en verslaglegging van de schoolgids en schoolplan. Verder onderhoudt zij contacten met o.a. het College van Bestuur, de MR, de ouderraad, collega-directeuren en gemeente.

Kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam bestaat uit twee leerkrachten en de directeur, die gezamenlijk de ontwikkeling van de school en de leerkrachten monitoren, sturen en begeleiden. Daarnaast zijn de leerkrachten uit het kwaliteitsteam, samen met de leerkrachten, verantwoordelijk voor de zorg.

Het kwaliteitsteam van Onder de Linde werkt samen met het kwaliteitsteam van Onder de Wieken in Meterik.

De leerkrachten

De meeste leerkrachten werken in deeltijd. Hierdoor hebben meerdere groepen twee leerkrachten. We proberen het zo te regelen dat de leerkrachten van een groep elkaar vervangen verlof. 

Onderwijsassistente

De onderwijsassistente ondersteunt de leerkrachten bij het lesgeven. Dit kan zijn door leerlingen uit de groep te halen en deze extra te begeleiden, maar ook door de leerkracht in de groep te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen. 

Onderwijsondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een conciërge, een schoonmaakster en een administratieve kracht. Zij ondersteunen het onderwijzend personeel op allerlei gebieden, maar niet in de groep.

Vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers helpt structureel om onze school draaiende te houden. Zowel als ondersteuning van de leerkrachten als ondersteuning voor de directie.

Onder de linde DSC_4152


Download deze pagina Download de gehele schoolgids