De wet passend onderwijs


Naar de schoolgids index


De kern van passend onderwijs is:

Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn:

 • Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.
 • Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.
 • Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Op onderstaande websites vindt u uitgebreide informatie over de Wet passend onderwijs.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/


Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband: Passend Onderwijs Noord-Limburg. 

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

 

Passendonderwijs

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.


Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/ 

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

 • hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,
 • of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen. 

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin

Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuis omgeving. 

De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de afzonderlijke scholen. De school zet deze gelden in naar behoefte, waardoor er direct gereageerd kan worden op hulpvragen. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC’er). 

Het  bovenschools kwaliteitsteam van Dynamiek  wordt gevormd door: de BOC’er, en een aantal specialisten op verschillende gebieden.  Ook teamleden van andere scholen, die gespecialiseerd zijn, kunnen worden ingezet. Elke school kan een beroep doen op de gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. 

Met de inzet van het bovenschools kwaliteitsteam bereiken we dat:

 • de ondersteuning snel bij de leraar en de leerling komt, met zo min mogelijk bureaucratie.
 • planmatig werken versterkt wordt volgens de werkwijze van HGPD: denken in mogelijkheden en oplossingen, interventies direct uitvoerbaar zijn,
 • noodzakelijk onderzoek snel kan worden uitgevoerd,
 • de leerkracht in de groep deskundiger wordt. 

Passend onderwijs op onze school

Als school zijn we verantwoordelijk voor het geven van de ondersteuning die nodig is voor uw kind. Wat de grenzen hiervan zijn staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning
 • Niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
 • Niveau 2:handelingplan met ondersteuning van KT-zorg.

Lichte ondersteuning

 • Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen. 
 • Niveau 4:plaatsing SBO.
Zware ondersteuning
 • Niveau 5:plaatsing SO.

Basisondersteuning

Betekent dat wij bij Onder de Linde

 • ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-en opvoedproblemen. Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.
 • zorgen voor een veilig schoolklimaat.
 • kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.
 • afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen
 • een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
 • er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap

De kwaliteitsleden coördineren de zorg binnen en buiten school.


Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze. Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Om voor deze extra ondersteuning in aanmerking te komen, zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel. Denk hierbij aan gespecialiseerde leraren, gedragswetenschappers, orthopedagogen, logopedist en ambulant begeleiders. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van specifieke ondersteuning gericht op het gezin.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school. De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige. Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3. Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard. 


Reguliere, speciale en bijzondere scholen

Kinderen met een stoornis of handicap kunnen met extra voorzieningen naar “Onder de Linde”, wat een reguliere school is. Ook kunnen ze naar speciale scholen. Dit zijn scholen die hun onderwijs afstemmen op de handicap of stoornis van een kind.
Zo zijn er speciale scholen voor:

 • blinde/slechtziende kinderen (REC 1)
 • dove/spraakgebrekkige kinderen (REC 2)
 • kinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap (REC 3)
 • kinderen met ernstige leer-of gedragsproblemen (REC 4) 

Daarnaast zijn er scholen voor speciaal basisonderwijs (bijvoorbeeld “De Twister”). Deze scholen zijn bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en voor moeilijk lerende kinderen. Dus voor kinderen die het op een “gewone” basisschool echt niet redden.Als u als ouder kiest voor onze school, dan bespreken we samen welke mogelijkheden we te bieden hebben. Medebepalend zijn factoren als: 

 • het beheersbaar zijn van het gedrag van het kind binnen de groep
 • het op school aanwezig zijn van specifieke kennis voor de begeleiding van een kind met een bepaalde handicap
 • het in staat zijn om een optimale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling te waarborgen

Als we met plaatsing instemmen, dan maken we vervolgens een handelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de speciale school die de begeleiding gaat verzorgen. In het plan staat wat men wil bereiken in het onderwijs aan de leerling en op welke manier. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids