Actief burgerschap en sociale integratie


Naar de schoolgids index


Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen hun sociale vaardigheden alleen van thuis meekrijgen. De opvoedende taak van school wordt steeds belangrijker. Als kinderen leren om op een goede manier met zichzelf en elkaar om te gaan, komt dit de sfeer en het pedagogisch klimaat ten goede. Dat is weer van invloed op de motivatie van kinderen, het plezier waarmee ze naar school gaan en daarmee ook hun leerprestaties. Sociaal en moreel competent gedrag draagt bij tot de ontwikkeling van kinderen tot actief participerende burgers van de toekomst.  

Binnen ons onderwijs en het gedrag dat we uitstralen en bespreekbaar maken besteden we aandacht aan het:

 • leren van sociale gedragscodes door op een respectvolle manier samen te leren in school
 • leren om mee te doen in de school, mee te praten en mee te beslissen
 • kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar meningen over vormen
 • leren vormen van een eigen levensovertuiging om vanuit een eigen identiteit te kunnen deelnemen aan de samenleving
 • gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving
 • kennis verwerven van en ontmoetingen met stromingen en mensen met andere overtuigingen
 • bewustzijn ontwikkelen van de eigen sociale omgeving en daar zorg voor ontwikkelen
 • leren wat het betekent om Europees en wereldburger te zijn. 

Als we naar de kerndoelen kijken, dan gaan de volgende doelen over burgerschap:

 1. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en de anderen.
 2. De kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en consument
 3. De leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
 4. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen
 5. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen
 6. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Op onze school besteden we tijdens het thematisch werken aandacht aan al deze zaken, waarbij we de thema's zoveel mogelijk verbinden met sociaal-culturele activiteiten. Dit betekent dat we de thema's zoveel mogelijk koppelen aan het echte leven waardoor de kinderen de verbinding leggen tussen wat ze leren en welke betekenis dit heeft in de maatschappij. We vullen dit aan met speciale activiteiten zoals  Streetwise, verkeersexamen, contact met de omgeving en allerlei bevolkingsgroepen en een leerlingraad.

We werken nauw samen met HEHO, een plaatselijk hulp- en ondersteuningspunt.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids