Het volgen van de ontwikkeling van kinderen


Naar de schoolgids index


Op school maken wij gebruik van het Cito- leerlingvolgsysteem. Dit systeem van toetsen en begeleidingsmaterialen helpt de leerkracht om elk kind over een langere periode te volgen. Op vaste momenten in het jaar worden deze methode-onafhankelijke toetsen afgenomen.

De uitslagen, die onderverdeeld worden in I t/m V scores, en de observaties door de leerkracht zijn maatgevend voor de instructie die het kind krijgt. In groep 0-1-2 maken we gebruik van het leerlingobservatiesysteem Kijk!. Dit geeft ons de mogelijkheid om kinderen goed te kunnen volgen in hun algehele ontwikkeling en hier vervolgens ons aanbod op af te stemmen.

Op sociaal-emotioneel gebied maken we gebruik van het signaleringssysteem SCOL. Ook hier geldt dat de uitslagen geanalyseerd en besproken worden met de IB’er en/of de gedragssspecialist. Indien nodig worden hier interventies op gezet. Drie maal gedurende de schoolcarriere van uw kind vullen we de signaleringslijsten van DHH in. De doelstelling hiervan is dat we kinderen die hoogbegaafd zijn signaleren.

Al deze instrumenten zorgen ervoor dat we de kinderen over een langere periode kunnen volgen en kunnen bepalen of het kind de juiste begeleiding krijgt of dat de begeleiding aangepast moet worden. De ontwikkeling van het kind op alle fronten is gespreksonderwerp tijdens de 15-minutengesprekken of tussentijdse oudergesprekken. De uitslag van de signaleringsinstrumenten en volginstrumenten zullen dan ook toegelicht worden. 

De voorzieningen voor de zorg op “Onder de Linde”

 Het kan gebeuren dat het op school wat moeilijk gaat met uw kind. De leerkracht schakelt de hulp van de intern begeleider (IB’er) in als er vragen zijn van de leerkracht of van de ouders. Ook ouders kunnen de intern begeleider inschakelen. Samen met de intern begeleider wordt een plan van aanpak geformuleerd en dit plan wordt met ouders gecommuniceerd. 

Binnen het cluster is er driewekelijks overleg tussen de IB’ers en een medewerker van het BCO. In dit overleg vindt intervisie plaats en worden leerlingen besproken waar de IB’ers vragen over hebben waardoor IB’ers met en van elkaar kunnen leren.

Mochten de handelingsadviezen en de plannen niet het gewenste effect hebben, dan kan er hulp gevraagd worden aan externen en kunnen externen ingezet worden als extra ondersteuning.

“Onder de Linde” kent ook groepsbesprekingen. Deze vinden driemaal per jaar plaats. De lopende plannen, resultaten van pas afgenomen toetsen en zaken die opvallen worden dan tussen de leerkracht van de groep en de IB’er besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids