Het volgen van de ontwikkeling van kinderen


Naar de schoolgids index


Ons leerlingadministratiesysteem is Parnassys. Hierin staan alle gegevens van alle kinderen opgeslagen. Dit systeem houdt de leerkracht van het kind bij.
Op school maken wij in de groepen 3 t/m 8 gebruik van het Cito- leerlingvolgsysteem. Dit systeem van toetsen en begeleidingsmaterialen helpt de leerkracht om elk kind over een langere periode te volgen. Op vaste momenten in het jaar worden deze methode-onafhankelijke toetsen afgenomen.

De uitslagen, die onderverdeeld worden in I t/m V scores en de observaties door de leerkracht zijn maatgevend voor de instructie die het kind krijgt. In groep 0-1-2 maken we gebruik van het leerlingobservatiesysteem Mijn kleutergroep. Dit geeft ons de mogelijkheid om kinderen goed te kunnen volgen in hun algehele ontwikkeling en hier vervolgens ons aanbod op af te stemmen.

Op sociaal-emotioneel gebied maken we gebruik van het signaleringssysteem SCOL. Ook hier geldt dat de uitslagen geanalyseerd en besproken worden met het kwaliteitsteamlid verantwoordelijk voor de bouw. Indien nodig worden hier interventies op gezet. Drie maal gedurende de schoolcarriere van uw kind vullen we de signaleringslijsten van DHH in. De doelstelling hiervan is dat we kinderen die hoogbegaafd zijn signaleren.

Jaarlijks voeren we een aantal kindgesprekken waarbij de executieve functies en de ontwikkeling van het kind centraal staan. Twee daarvan zijn met ouders en kind (vanaf groep 4), de andere gesprekken zijn in kleine groepjes tussen kinderen en leerkracht. 

Al deze instrumenten zorgen ervoor dat we de kinderen over een langere periode kunnen volgen en kunnen bepalen of het kind de juiste begeleiding krijgt of dat de begeleiding aangepast moet worden. De ontwikkeling van het kind op alle fronten is gespreksonderwerp tijdens de 15-minutengesprekken of tussentijdse oudergesprekken. De uitslag van de signaleringsinstrumenten en volginstrumenten zullen dan ook toegelicht worden. 

De voorzieningen voor de zorg op “Onder de Linde”

 Het kan gebeuren dat het op school wat moeilijk gaat met uw kind. De leerkracht schakelt de hulp van het kwaliteitsteamlid in als er vragen zijn van de leerkracht of van de ouders. Ook ouders kunnen het kwaliteitsteamlid vragen om advies. In principe is de leerkracht van het kind het eerste aanspreekpunt voor ouders. 

Collegiale consultatie vindt plaats door bijeenkomsten met de samenwerkingsschool in Meterik of door het inschakelen van het bovenschoolskwaliteitsteam. 

Mochten de handelingsadviezen en de plannen niet het gewenste effect hebben, dan kan er hulp gevraagd worden aan bovenschoolse deskundigen binnen Dynamiek en aan externen en kunnen externen ingezet worden als extra ondersteuning.

“Onder de Linde” kent ook groepsbesprekingen. Deze vinden twee maal per jaar plaats. De lopende plannen, resultaten van pas afgenomen toetsen en zaken die opvallen worden dan tussen de leerkracht van de groep en het kwaliteitsteamlid besproken. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids