Zorg voor de relatie school en omgeving


Naar de schoolgids index


  • Met de 17 andere scholen van Dynamiek Scholengroep wordt een zeer intensief contact onderhouden. Onder leiding van de voorzitter van het College van Bestuur vergaderen de directeuren van deze scholen en de staf van het Dynamiekkantoor elke donderdagochtend. 
  • De GMR; deze komt zes keer per jaar bij elkaar met het College van Bestuur en bereidt deze vergaderingen voor tijdens een werkoverleg.
  • Kinderen die extra zorg nodig hebben worden ondersteund vanuit de ambulante dienst of vanuit het ondersteuningsteam. De leden van het kwaliteitsteam , die de zorg begeleiden, kunnen een beroep doen op deskundigen die bovenschools aangesteld zijn en beschikbaar zijn voor alle Dynamiekscholen. 
  • Nascholing van de leerkrachten gebeurt op basis van de ontwikkelgesprekken die jaarlijks gevoerd worden of op vraag van de leerkracht. Daarnaast wordt bekeken of deze vraag past bij de vraag en ontwikkeling van de school.
  • We zijn op zoek naar een intensieve samenwerking met de kinderopvang om zo een Kindcentrum te kunnen vormen.
  • Er bestaan contacten met instellingen, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, opvoeding, hulpverlening, verzorging, gezondheid en welzijn: het Riagg, de GGD, de Jeugdhulpverlening enz.
  • Verder zijn er veel contacten met het voortgezet onderwijs in de regio.
  • De school is zijdelings betrokken bij sociale en culturele gebeurtenissen in de gemeenschap Hegelsom.
  • Vanuit onze identiteit zijn er met name m.b.t. de uitvoering van de communie en het vormsel contacten met de parochie.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids