Verlofregelingen inzake familie-omstandigheden


Naar de schoolgids index


Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van ouders het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste tien schooldagen toestemming geven voor vakantieverlof (extra verlof). De leerplichtwet stelt echter beperkingen.:

 • Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
 • Het verlof kan slechts één keer voor niet meer dan tien schooldagen per schooljaar worden verleend. Een splitsing naar bijvoorbeeld een verlof van één week is niet toegestaan.
 • Ter beoordeling van dit verzoek dient een werkgeversverklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat verlof binnen de schoolvakantie niet mogelijk is. In de memorie van toelichting van de leerplichtwet worden twee beroepsgroepen nadrukkelijk genoemd, waarbij het kan voorkomen dat ouders niet in de schoolvakantie met kinderen op vakantie kunnen gaan. Deze beroepsgroepen zijn de horeca en de agrarische sector

De directeur mag slechts voor gewichtige omstandigheden verlof geven. Hierbij dient u te denken aan huwelijk, begrafenis etc. Een midweekje Center Parcs of een extra dag i.v.m. boekingskorting of omzeilen van files vallen zeker niet onder gewichtige omstandigheden en verzoeken dienen derhalve afgewezen te worden. Zo’n verzoek moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Aanvraagformulieren kunt u vinden op de site.

De beslissingsbevoegdheid voor verlof minder dan 10 schooldagen ligt bij de schooldirecteur en voor meer dan 10 dagen bij de leerplichtambtenaar.

Indien ouders verzoeken om verlof voor meer dan tien schooldagen moeten zij bij de leerplichtambtenaar een aanvraagformulier opvragen. Het is raadzaam dit minimaal twee maanden van tevoren in te dienen. Dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen beroep.

Indien kinderen, na een afwijzing van verlof, niet aanwezig zijn op school dient de directeur ook deze vorm van ongeoorloofd verzuim terstond te melden aan de leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) om bovengenoemde reden thuis houden wordt zonder meer op grond van de leerplichtwet proces-verbaal opgemaakt.

Gronden voor vrijstelling van onderwijs

Omstandigheden waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind “Onder de Linde” te laten bezoeken zijn:

 • als de school gesloten is of als het onderwijs is geschorst;
 • als het bezoeken van de school door uitzonderlijke omstandigheden verboden is;
 • als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd is;
 • wegens ziekte van de leerling;
 • indien de specifieke aard van het beroep van een der ouders schoolbezoek tijdelijk onmogelijk maakt;
 • wegens vervullen van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • wegens andere gewichtige omstandigheden, zoals hiervoor vermeld (Leerplichtwet artikel 11);
 • op besluiten van de leerplichtambtenaar of de directeur van de school over verzoeken tot vrijstelling van geregeld schoolbezoek is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing

Download deze pagina Download de gehele schoolgids