Uitgangspunten en prioriteiten


Naar de schoolgids index


Onder de Linde heeft een open karakter, wat voor ons betekent dat ieder kind welkom is. Niemand wordt uitgesloten op grond van geloofsovertuiging, ras of sekse. Verder komt dit open karakter tot uiting door de situering in het centrum van de dorpsgemeenschap Hegelsom, de actieve deelname van de school aan de ontwikkeling van de kern van Hegelsom, alsook door het persoonlijke contact van teamleden met kinderen en ouders.

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan.
Het is onze taak en ons streven om onze kinderen optimale kansen te bieden voor een eigen plaats in de maatschappij. Wij leren hen daartoe in een open sfeer, waarin respect bestaat voor zichzelf, de ander en het andere, de nodige kennis en vaardigheden. Zij ontwikkelen zich in een omgeving die enerzijds geborgenheid en veiligheid biedt en hen anderzijds uitdaagt weerbaar te zijn.

Een geregeld contact tussen school en huis is daarom onontbeerlijk. Uw belangstelling en medewerking hierbij wordt door ons zeer op prijs gesteld. “Onder de Linde” streeft ernaar  een open school zijn, waar iedereen serieus genomen worden.

Met ons onderwijs beogen wij meer dan alleen maar het beheersen van leerstof. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van) de opvoeding en vorming bij. Hoewel kennis nog steeds belangrijk is, is er langzamerhand een accentverschuiving van kennis naar vaardigheid. Basis voor die vaardigheden zijn de brede vaardigheden, die veel verder gaan dan het aanleren van kennis. 

 

Brede vaardigheden

 

Onder de linde DSC_4178

Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem waarbij wij niet alleen accepteren dat er verschillen tussen kinderen bestaan, maar ook daadwerkelijk deze verschillen gebruiken als uitgangspunt voor ons werken. We houden in de begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk rekening met de verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen.

De groepen 1 t/m 3 werken ontwikkelingsgericht. Dat houdt in dat het onderwijs in die groepen thematisch vorm gegeven wordt. De kinderen hebben een grote inbreng bij de keuze en de inhoud van het thema.
De bovenbouw geeft lessen in de basisvakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat deze basisvakken vooral in de ochtenduren worden aangeboden. In de middaguren wordt voornamelijk thematisch gewerkt, waarbij de basisvakken, naast andere vakken, natuurlijk ook aan de orde komen. Hiervoor gebruiken we de methode Blink. Daarnaast heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen onze bijzondere aandacht. Er is aandacht voor de sfeer waarbinnen het leren plaatsvindt en aandacht voor de onderlinge betrekkingen. 

We werken aan de executieve functies met de methode Breinhelden. In onze dagelijkse praktijk bieden we de kinderen de verschillende 'breinkrachten' aan en helpen we ze om zich hierin te ontwikkelen. 
In onze kindgesprekken staan de executieve functies centraal. 

“Onder de Linde” staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt voor het vervolgonderwijs. Wij richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Leidend hierbij is het koersplan van Dynamiek. 

De kerndoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden, die wij invoeren, worden daarop getoetst. De resultaten van de kinderen worden gemonitord en geanalyseerd, de kwaliteit van lesgeven wordt getoetst aan de hand van ons kwaliteitssysteem, WMK. 

Als team realiseren wij ons dat onze professionele houding en onze professionele vaardigheden altijd verbeterd kunnen worden. Naast (team)gerichte nascholing en scholing op clusterniveau stimuleren en verwachten we persoonlijke ontwikkeling van iedere leerkracht. 

De school is een onderdeel van de gemeenschap en daarom zoeken we de samenwerking met de gemeenschap. Dat krijgt vorm in de manier waarop we met het dorp in de breedste zin samen werken, maar ook binnen de gemeente Horst aan de Maas en de regio met instanties en verenigingen die ons onderwijs kunnen verrijken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids