MR en AC

MR en AC

De medezeggenschapsraad en activiteitencommissie

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat bemiddelt tussen het bestuur van school en de ouders en leerkrachten. In de MR krijgen ouders en personeel de kans om mee te denken en advies te geven over alle zaken die met school te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan schoolorganisatie, de besteding van middelen, het toelatingsbeleid en vakantieregeling. Bij sommige besluiten vanuit het bestuur, is de directeur zelfs verplicht om eerst de MR om instemming of advies te vragen. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een onderwerp aan te dragen bij het bestuur. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van ons onderwijs.

Je kunt de MR benaderen als je als ouder iets bespreekbaar wil maken, maar hiervoor kun je natuurlijk ook gewoon terecht bij de directeur en de leerkrachten. De MR vergadert zes keer per jaar. De directeur is meestal gedeeltelijk aanwezig als adviseur en om nadere informatie te geven. 

Je kunt alles wat er bij de MR besproken wordt volgen via ISY. Op dit moment bestaat de MR uit:

Namens het team:

  • Vera Bongaerts
  • Veronic Bouten
  • Danielle Douven

Namens de ouders:

  • Marco Janssen
  • Marsha van Haeren
  • Frouke Bettonville

Contact opnemen met de MR

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is het bestuur van de oudervereniging en helpt ons bij het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten bij ons op school. Onze activiteitencommissie bestaat uit maximaal 13 leden, die op de jaarvergadering worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ouders kunnen gekozen of herkozen worden, zolang ze een kind hebben op onze school. Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de oudervereniging van onze school. Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de leden van het dagelijks bestuur. De notulen van de vergaderingen worden via ISY aan alle ouders verspreid.

Inloggen op ISY